Politik

År 2018

Möjligheterna att få utlandsvård

Interpellation 2017/18:545 av Per-Ingvar Johnsson (C)
till Socialminister Annika Strandhäll (S)

Personskadeförbundet NRH har för sina medlemmars och sin patientgrupps räkning framfört oro för att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i november 2017 kommer att, genom Försäkringskassans tillämpning, försvåra för dem att få möjlighet till utlandsvård.

Nackskadeförbundet har framfört att deras patientgrupp och medlemmar anser att de inte får rätt till utlandsvård med ersättning från Försäkringskassan på ett sätt som ger dem den sjukvård de inte kan få i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:
Avser ministern att ta några initiativ i anledning av den kritik och oro som dessa patientföreningar framfört?

Interpellationen är besvarad
Händelser
Inlämnad: 2018-05-15
Överlämnad: 2018-05-16
Anmäld: 2018-05-17
Svarsdatum: 2018-05-25
Sista svarsdatum: 2018-05-30
Läs mer här >>


Regeringens proposition
2017/18:224
Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 5 april 2018
Stefan Löfven, Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag som syftar till att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen syftar också till att stärka de försäkrades integritet och säkerhet då försäkringsmedicinska utredningar utförs.

Det föreslås att landstingen ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Försäkringsmedicinska utredningar ska inte utgöra hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

När försäkringsmedicinska utredningar utförs enligt den föreslagna lagen ska patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, vara tillämpliga. Försäkringsmedicinska utredningar ska utföras av legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal hos en vårdgivare. Iakttagelser och bedömningar av den försäkrades funktions- och aktivitetsförmåga ska sammanställas i ett skriftligt utlåtande och skickas till Försäkringskassan. Ett landsting får sluta avtal med ett annat landsting eller någon annan om att i egenskap av vårdgivare utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt den föreslagna lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer här >>


Trafikskadenämndens oberoende

Skriftlig fråga 2017/18:975 av Per-Ingvar Johnsson (C)
till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Till undertecknad har det framförts kritik från företrädare för whiplashskadade beträffande Trafikskadenämndens oberoende. Dessa anser att nämndens beslutande ledamöter är alltför beroende av de medicinska rådgivande experterna, som ofta också är läkare anställda av trafikförsäkringsbolagen.

Jag vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:
Är detta något som statsrådet anser att regeringen bör ändra på?

Frågan är besvarad
Händelser
Inlämnad: 2018-03-07
Överlämnad: 2018-03-08
Anmäld: 2018-03-09
Svarsdatum: 2018-03-14
Sista svarsdatum: 2018-03-14

Läs mer här >>


År 2017

Uppföljning av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag

Motion 2017/18:1499 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en uppföljning behövs av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag om snabbare handläggning av trafikskadeärenden och tillkännager detta för regeringen.

Läs gärna motivering.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Civilutskottet
Händelser
Inlämnad: 2017-10-03
Granskad: 2017-10-03
Hänvisad: 2017-10-13

Läs mer här >>


År 2016

Medicinska intyg

Motion 2016/17:1099 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en oberoende rättssäker instans för bedömningen av medicinska intyg och tillkännager detta för regeringen.

Läs gärna motivering.

Motionen bereds i utskott
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Socialutskottet
Händelser
Inlämnad: 2016-10-03
Granskad: 2016-10-03
Hänvisad: 2016-10-14

Läs mer här >>


Försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador

Motion 2016/17:805 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en opartisk utvärdering av försäkringsbolagens bedömningar av de ekonomiska skadeanspråken vid trafikskador och tillkännager detta för regeringen.

Läs gärna motivering.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Civilutskottet
Händelser
Inlämnad: 2016-10-03
Granskad: 2016-10-03
Hänvisad: 2016-10-14

Läs mer här >>


Insatser för personskadade

Regeringskansliet, Socialdepartementet, Pressmeddelande
TO, MAJ 19, 2016 11:00 CET

Regeringen har idag beslutat att ge Finansinspektionen och Socialstyrelsen i uppdrag inom området personskador. Uppdragen syftar till insatser för en och samma målgrupp men har olika inriktning.

Såväl enskilda som organisationer för ofta fram kritik om hälso- och sjukvårdens och försäkringsbolagens behandling av personskadade, ofta i trafiken, och hur de behandlas efter att en skada skett. Den kritik som återkommande förs fram handlar bland annat om att dessa personer inte får adekvat behandling och att de inte får den ersättning som de har rätt till. Det hävdas också att t.ex. försäkringsläkare och behandlande läkare kan komma fram till olika slutsatser om orsakssamband och skadebilder. Kritiken avser således sjukvårdens verksamhet, läkarnas roller och bedömningar samt försäkringsbolagens hantering av skadeärenden.

– Vi behöver genomföra insatser för att mer grundligt se vad som behöver göras för att förbättra situationen för personskadade, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

– Därför har vi nu tagit ett gemensamt grepp om frågorna genom att lämna två uppdrag för att klargöra vilka fortsatta initiativ som bör tas, framhåller Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Läs mer om uppdraget till Finansinspektionen.
Läs mer om uppdraget till Socialstyrelsen.

Läs mer här >>


Försäkringsbolagen granskas efter kritik

Aftonbladet, NYHETER ons 18 maj 2016
Regeringsbeslut: Vill stärka insatserna för personskadade

Regeringen ser över försäkringarna vid person- och trafikskador.
– Det finns uppenbara problem i försäkringsbranschen. Det drabbar människor som gått igenom en enormt svår händelse, kanske fått men för livet, och som möter motstånd från försäkringsbolagen, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister.

Läs mer här >>


År 2015

ifs – Inspektionen för socialförsäkringen

Otillräcklig insyn när Försäkringskassan konsulterar FMR

PRESSMEDDELANDE 17 december 2015

När Försäkringskassan konsulterar försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) i enskilda ärenden dokumenteras inte alltid de diskussioner som förs i tillräcklig utsträckning. Konsekvensen blir att varken den som ärendet rör, domstolarna eller tillsynsmyndigheter ges tillräcklig insyn i ärendet. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort.

Läs mer här >>


Bedömning av personskador vid trafikolyckor

Motion 2015/16:2203 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om oberoende och rättvis bedömning av personskador vid trafikolyckor och tillkännager detta för regeringen.

Läs gärna motivering.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Civilutskottet
Händelser
Inlämnad: 2015-10-06
Granskad: 2015-10-06
Hänvisad: 2015-10-13

Läs mer här >>


År 2014

En oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg

Motion 2014/15:2884 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg.

Läs gärna motivering

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Socialutskottet
Händelser
Inlämnad: 2014-11-10
Hänvisad: 2014-11-12

Läs mer här >>


 • Behandlas i betänkande: Mer om betänkande 2014/15:SoU7(vid klick på Mer om betänkande 2014/15:SoU7 länk: https://data.riksdagen.se/fil/D3CE773A-2738-40FB-83DC-1ABB1DA22297)
 • Utskottets förslag: Avslag
 • Kammarens beslut: Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendet är avslutat
Beslutat: 16 april 2015

Läs mer här >>


Interpellationsdebatt 25 juni 2014

Interpellation: Oberoende organ för bedömning av personskador
av Hillevi Larsson (S)
till Socialminister Göran Hägglund (KD)

Det finns stora brister vad gäller rättssäkerheten för personer som drabbas av trafikskador, arbetsskador, vårdskador och andra skador.

Bland annat är ordningen för att få sin skada objektivt prövad och att få korrekt ekonomisk ersättning för främst inkomstbortfall i dag mycket otillfredsställande och rättsosäker. Likartade fall kan i dagens system bedömas helt olika.

När det gäller de trafikskadade är ett allvarligt problem försäkringsbolagens medicinska rådgivare som utan att ens träffa patienterna överprövar behandlande läkares utlåtande och gör sina bedömningar på endast skriftligt material.

De medicinska rådgivarna arbetar på uppdrag av försäkringsbolagen och förnekar påfallande ofta att samband föreligger mellan en trafikolycka och de besvär som den skadade uppvisar. De medicinska rådgivarna har genom sin ställning ett avgörande inflytande över försäkringsbolagets beslut, Trafikskadenämndens ställningstagande och domstolarnas utslag. De medicinska rådgivarna är dock allt annat än opartiska, eftersom de är betalda av försäkringsbolagen.

När det gäller sjukskrivningar så har regeringen ändrat regelverket. Konsekvensen är hårdare bedömningar och fler utförsäkringar. Även inom den allmänna försäkringen finns försäkringsmedicinska rådgivare, som arbetar på uppdrag av Försäkringskassan. När direktiv utgår om hårdare bedömningar så följer Försäkringskassans läkare dessa direktiv. Även dessa läkare kan överpröva behandlande läkare utan att ens träffa patienten.

Det som nu nämnts gäller även för arbetsskadade som har stora problem med att få sina skador klassade som arbetsskador och att få ekonomisk ersättning för inkomstbortfall.

När det gäller vårdskador är det betydligt färre än hälften av dem som har anmält en skada till Patientförsäkringen som får skadorna godkända som vårdskador enligt patientskadelagen och som får ekonomisk ersättning. Det finns dessutom inom detta område ett stort mörkertal av skador som aldrig rapporteras.

Det är nu hög tid för ett helt oberoende organ, där läkare på ett opartiskt och objektivt sätt arbetar med att bedöma olika typer av skador: trafikskador, arbetsskador, vårdskador med mera. Det bör inte vara möjligt för försäkringsbolagen eller någon annan att välja eller anvisa läkare inom detta oberoende organ. Läkarna bör vara helt oberoende. Patienterna bör – i rättssäkerhetens intresse – ges möjlighet att träffa den läkare som gör bedömningen. Utrymme för en second opinion bör finnas, så att patienten får en bedömning från två oberoende läkare. Detta oberoende organ bör alltid anlitas när skador ska bedömas, i stället för det nuvarande systemet med försäkringsläkare av olika slag.

Mina frågor till socialministern är:

Tänker socialministern verka för ett oberoende organ för bedömning av personskador?
Vad gör socialministern för att öka rättssäkerheten för de skadade – i första hand när det gäller försäkringsmedicinska bedömningar?

Se mer här >>


Riksdagens protokoll 2013/14:107 Tisdagen den 6 maj 2014

Kl. 13:00 – 14:16
1 § Justering av protokoll
Protokollet för den 29 april justerades.

2 § Meddelande om statsministerns frågestund
Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 8 maj kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2013/14:429
Till riksdagen
Interpellation 2013/14:429 Tullstation Kapellskär och smuggling
av Tommy Waidelich (S)
Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 30 april 2014
Finansdepartementet

Läs mer här >>


Införandet av en rätts- och patientsäker process för trafikskadade med nackskador

Interpellation 2013/14:396 av Niemi, Pyry (S)
den 28 mars 2014
till socialminister Göran Hägglund (KD)

Mellan 60 000 och 75 000 personer drabbas årligen av nackskador. Många av dessa olyckor sker i trafiken. Efter att jag läst flera hundra olika berättelser från nackskadade inser jag att det finns stora brister i vårt nuvarande system för trafikförsäkringar och kring försäkringarnas värde efter trafikolyckor och då de skadelidande med bland annat nackskador ska bedömas och ersättas. Effekterna är så dramatiska för många av de nackskadade att vissa tvingats lämna sina hem på grund av ekonomiska bekymmer. De flesta har drabbats av långvarigt psykiskt och fysiskt lidande, många har blivit kränkta inom vården och fått möta iskalla försäkringsbolag, oförstående från Försäkringskassan, historiskt rättsosäkra civilrättsliga processer och en trafikskadenämnd som av somliga pekats ut som jävig med försäkringsbolagens intressen i första rummet.

Den nuvarande bedömningsmodellen har funnits i snart två decennier och hittills har de nackskadade från trafikolyckor varit förlorarna och försäkringsbolagen de överlägsna vinnarna. Det är inte värdigt ett rättssamhälle att vi inte utvärderar alla dessa brister och försöker gå till botten med vad som är fel och misslyckat.

Mina frågor till socialministern blir således:

Eftersom regeringen nu lägger så mycket av utvecklingsfrågorna i utredningsläge, är det då inte dags att gå in djupet och analysera vad som inte fungerar i ovannämnda modell och föreslå snabba förändringar så att inte fler nackskadade drabbas lika hårt som tusentals andra gjort tidigare och i nutid?

Är svaret nej, varför då?
Interpellationen är besvarad
Händelser
Fördröjd
Inlämnad: 2014-03-28
Anmäld: 2014-04-01
Svar fördröjt anmält: 2014-04-02
Besvarad: 2014-05-06

Läs och se mer här >>


 • Behandlas i betänkande:
  Mer om betänkande 2014/15:SoU7(vid klick på Mer om betänkande 2014/15:SoU7 länk: https://data.riksdagen.se/fil/D3CE773A-2738-40FB-83DC-1ABB1DA22297)
 • Utskottets förslag: Avslag
 • Kammarens beslut: Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendet är avslutat
Beslutat: 16 april 2015

Läs mer här >>


Tillsyn över försäkringsbolagens läkare

Interpellation 2013/14:397 av Larsson, Hillevi (S)
den 28 mars 2014
till socialminister Göran Hägglund (KD)

Varje år drabbas 60 000–75 000 personer i Sverige av nackskador. Av dessa leder 10–15 procent till invaliditet. En stor del av skadorna är orsakade av trafikolyckor.

Många drabbade får sina liv sönderslagna. Förutom att de får kämpa med fysiska och psykiska men tvingas de också föra en tröstlös kamp mot försäkringsbolag, som nekar dem ekonomisk ersättning för skadan.

Den utdragna rättsliga processen, som vanligtvis tar åratal, är inte bara krävande för den skadelidande utan innebär också som regel ekonomisk ruin. Ersättning till advokaten ska betalas löpande och vid nederlag i rättsprocessen ska den skadelidande även betala försäkringsbolagens advokater och försäkringsläkare. Det kan röra sig om miljonbelopp.

I många fall kan försäkringsbolagen skrämmas med hot om en utdragen och kostsam rättsprocess och därmed komma undan helt och hållet eller med en förlikning på ytterst låg nivå. Förlorare är den trafikskadade.

Trots att trafikförsäkringen är obligatorisk för motorfordonsägare så är möjligheten att få rimlig ekonomisk ersättning från försäkringsbolag för nackskada vid trafikolycka närmast obefintlig.

Försäkringsbolagen betalar sammanlagt drygt 500 försäkringsläkare för att ifrågasätta läkarutlåtanden från de skadades egna läkare.

Samma försäkringsläkare dyker upp närhelst försäkringsbolagen vill komma undan utbetalning av trafikskadeersättning till skadelidande, både i Trafikskadenämnden (som är första instans vid trafikskadeärenden) och i efterföljande rättegång när offret överklagat Trafikskadenämndens beslut.

Försäkringsläkarna träffar inte patienterna, till skillnad från deras behandlande läkare, men de kan ändå slå fast att det inte föreligger någon trafikskada eller att skadan beror på andra orsaker – hur långsökta dessa orsaker än är. Försäkringsläkarna får betalt för att vilseleda domstolar för att spara pengar åt sina uppdragsgivare, försäkringsbolagen.

Samma läkare som ena dagen arbetar som medicinsk rådgivare för ett försäkringsbolag kan andra dagen arbeta som läkare på ett offentligt sjukhus. Många av försäkringsläkarna har samtidigt anställningar inom sjukvården, men extraknäcker som försäkringsläkare. Detta är mycket lukrativt, både för läkarna som får stora extrainkomster och försäkringsbolagen som slipper betala ut trafikskadeersättning till drabbade.

Domstolarna har inte specialistkompetens på nackskadeområdet och försäkringsläkarna använder det förtroende de åtnjuter som läkare för att förvilla domstolen.

Som läkare inom sjukvården står man under Socialstyrelsens kontroll. Den som missköter sig och frångår läkaretiken kan prickas och i förlängningen förlora sin läkarlegitimation. Men i rollen som försäkringsläkare kan samme läkare helt frångå läkaretiken och medvetet vilseleda domstolen för att förhindra att den skadelidande ska få ersättning för sin trafikskada. Socialstyrelsen har ingen tillsyn över läkarna när de uppträder som medicinska rådgivare åt försäkringslidande, trots att deras agerande är förödande för patienterna och för rättssäkerheten.

Mina frågor till ministern är:

Har ministern gjort det ställningstagandet att det är en rimlig ordning att Socialstyrelsen har tillsynsansvar över läkare när de arbetar inom vården, men inte när samma läkare uppträder i rätten på uppdrag av försäkringsbolag?

Kan ministern tänka sig att utöka Socialstyrelsens tillsynsansvar så att det även omfattar försäkringsbolagens medicinska rådgivare?

Har ministern gjort ställningstagandet att det är rimligt att trafikförsäkringen är obligatorisk när chansen att få ekonomisk ersättning för de trafikskadade är så liten?

Vad avser ministern att göra för att öka rättssäkerheten för de trafikskadade?

Interpellationen är besvarad
Händelser
Fördröjd
Inlämnad: 2014-03-28
Anmäld: 2014-04-01
Svar fördröjt anmält: 2014-04-03
Besvarad: 2014-05-06

Läs mer här >>
Se mer här >>


Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

Skriftlig fråga 2013/14:380 av Runeson, Carin (S)
den 31 januari
till justitieminister Beatrice Ask (M)

Gång efter annan ställs personer inför faktum att försäkringsbolagens medicinska rådgivare i sina intyg till försäkringsbolaget gjort en sjukdoms­bedömning som inte stämmer överens med verkligheten. Detta är inte acceptabelt.

Försäkringsbolagens medicinska rådgivare och försäkringsbranschen anser att läkaren inte ska träffa patienten. Vid varje annan skada, till exempel på bilar och hus, besiktigas skadorna innan försäkringsbolagen fattar beslut.

De medicinska rådgivarna står heller inte under tillsyn av Socialstyrelsen eller annan myndighet eftersom de arbetar som tjänstemän antingen i ett anställningsförhållande eller som konsulter. Förhållandet att samme läkare upprätthåller dels en tjänst som är underställd ansvar inför Socialstyrelsen vid landstinget, oftast med nyckelfunktioner inom vissa specialiteter och dels en tjänst utan ansvar vid försäkringsbolag i arbete som medicinska rådgivare kan vara förtroendeskadligt. Som förstärkning av denna motsättning framstår det förhållandet att dessa läkare regelmässigt vittnar till försäkringsbolagens förmån i rättsliga processer i domstol.

För den enskilde patienten/försäkringstagaren upplevs detta ofta som frustrerande och dessutom många gånger som en omöjlighet när det gäller att få en adekvat skrivning i överensstämmelse med sjukdom eller skada i sitt intyg.

Är statsrådet beredd att göra en översyn av de medicinska rådgivarnas roll och medverkan i försäkringsärenden?

Frågan är besvarad
Händelser
Inlämnad: 2014-01-31
Anmäld: 2014-02-04
Besvarad: 2014-02-04
Svar anmält: 2014-02-04

Läs mer här >>


Medicinska rådgivares roll i försäkringsärenden

Svar på skriftlig fråga 2013/14:380 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask
den 4 februari

Carin Runeson har frågat mig om jag är beredd att göra en översyn av de medicinska rådgivarnas roll och medverkan i försäkringsärenden.

Enligt försäkringsavtalslagen ska ett försäkringsbolag som har informerats om ett försäkringsfall omedelbart göra det som behövs för att försäkringsfallet ska regleras. Skaderegleringen ska ske skyndsamt och med beaktande av den ersättningsberättigades behöriga intressen. Detta förutsätter ofta medicinska bedömningar i någon form. Det är därför naturligt att försäkringsbolagen måste anlita läkare, t.ex. för att ta ställning till medicinska orsakssamband eller vilka konsekvenser en skada har. Det finns inte några närmare bestämmelser om dessa medicinska bedömningar. Det är knappast heller möjligt att införa bestämmelser av detta slag. Självklart måste dessa bedömningar vara objektiva och utgå från medicinsk grund. Detta ligger i skyldigheten att beakta den ersättningsberättigades intressen.

Ytterst kan bedömningarna prövas i domstol. Det är viktigt att det finns möjlighet till opartisk prövning av försäkringsbolagens ställningstaganden. Om ett försäkringsbolag skulle sätta i system att göra oriktiga bedömningar, kommer det dessutom i förlängningen innebära att kunder väljer andra försäkringsbolag. Jag vill därför avslutningsvis välkomna att dessa frågor diskuteras och synliggörs i olika sammanhang.

Händelser
Inlämnad: 2014-01-31
Anmäld: 2014-02-04
Besvarad: 2014-02-04
Svar anmält: 2014-02-04

Läs mer här >>


År 2013

Interpellationsdebatt 3 december 2013

Interpellation: Bemötande av trafikskadade
den 23 oktober
Interpellation
2013/14:53 Bemötande av trafikskadade
av Pyry Niemi (S)
till socialminister Göran Hägglund (KD)

Det anmäls ca 30 000 trafikskador årligen där de skadelidande drabbats av nackskador. 1 500 personer blir invalidiserade och 150 personer får förtidspension.

Jag har tagit del av hundratals berättelser från skadelidande. Många av de lidande skriver om längtan att få arbeta igen, göra rätt för sig och inte vara samhället till last. De flesta känner sig dock oerhört utlämnade och frustrerade, för att inte säga förbannade. Att vara skadelidande med nackskada är som ett lotteri. Vissa vårdgivare är bättre på att ställa diagnoser än andra. Det råder en stor brist på specialister och många blir både felbehandlade och felaktigt bemötta. Här finns det mycket att göra. När det gäller Försäkringskassan och kontakten med hälso- och sjukvården finns en, milt uttryckt, stor utvecklingspotential och slutligen finns ändstationen hos försäkringsbolagen.

Läs gärna mer

Jag ställer härmed följande frågor till socialministern: Vilken form av bemötande anser socialministern är värdigt för skadelidande vid trafikolyckor enligt ovan?
Vilken form av tillsyn ska utföras av Socialstyrelsen av de läkare som anlitas av försäkringsbolagen för att göra bedömningar av trafikskadade?

Läs och se mer här >>


Anförande 40 Göran Hägglund:

“Vi vet att Patientsäkerhetsutredningen övervägde noggrant i sitt arbete hur man skulle se på läkare och tandläkare som anlitas av försäkringsbolagen, om de ska omfattas av hälso- och sjukvårdstillsynen eller inte. Utredningen landade, efter att vägt argumenten i båda vågskålarna, i ordningen att de inte ska tillsynas, för de är inte en del av hälso- och sjukvården, och att staten inte ska ha ett direkt inflytande över den privata skaderegleringen.”


GP – Göteborgs-Posten, LEDARE
Publicerad: 27 november 2013
Maria Haldesten: Dubbelt överkörd, Del 2

Först blir man påkörd, sedan blir man överkörd av försäkringsbolaget. Så beskriver många trafikskadade verkligheten. När de starka försäkringsbolagen sätter sig på tvären, upplever sig den svagare motparten vara närmast chanslös.

– Statsmakten måste se till att den svage har rättsäkerhet, säger Lars Elinderson.

Det är väl det minsta man kan begära. Systembristerna måste åtgärdas.

Läs mer här >>


GP – Göteborgs-Posten, LEDARE
Publicerad: 25 november 2013
Maria Haldesten: Orättvisa för skadade, Del 1

Ledare Medicinska rådgivare drar livsavgörande slutsatser om patienter de aldrig träffat, skriver Maria Haldesten i en första artikel av två om bristerna i dagens trafikförsäkring.

Läs mer här >>


Trafikskadades villkor

Motion 2013/14:C203 av Marianne Berg (V), Bengt Berg (V), Amineh Kakabaveh (V), Lars Ohly (V), Eva Olofsson (V), Lena Olsson (V), Mia Sydow Mölleby (V)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning för att granska Trafikskadenämnden och hur nämndens handläggning har fungerat ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som grundas på granskningen av Trafikskadenämnden.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka de drabbades ställning vid prövningar i trafikskadeärenden.

Läs gärna motivering
Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Civilutskottet
Händelser
Inlämning: 2013-09-18

AVSLAG på alla punkter

Läs mer här >>


Rättssäkerheten inom sjukförsäkringen

Interpellation 2012/13:438 av Eneroth, Tomas (S)
till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Försäkringskassan har under en längre tid tillämpat en metod vid bedömning av rätten till sjukpenning som fått allvarlig kritik från Justitieombudsmannen. Genom att avidentifiera ärenden och föredra dem gruppvis inför en försäkringsmedicinsk rådgivare uppstår det enligt JO allvarliga förvaltningsrättsliga brister i handläggningen. Slutsatsen från JO är klar: Försäkringsmedicinska gruppkonsultationer anses därför överhuvudtaget inte lämpa sig för konsultationer i enskilda ärenden.

Den enskildes rättssäkerhet inom sjukförsäkringen är avgörande för legitimiteten och tilltron till trygghetssystemen. Om ansvarig myndighet agerar på ett sätt som föranleder allvarlig och skarp kritik från JO är det ytterst allvarligt. Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, har redan tidigare uppmärksammat arbetssättet med gruppkonsultationer och ställt sig kritisk till förfarandet. Den försäkrade får inte ta del av uppgifter eller omständigheter kring konsultationen och det framgår inte vem rådgivaren är eller vilken medicinsk kompetens rådgivaren har. Förutsättningarna för den enskilde att såväl förstå som kunna överklaga beslutet försvåras högst väsentligt. I ett flertal fall har exempelvis myndigheten hänvisat till vad som sagts i gruppkonsultation utan att uppgifterna vare sig dokumenterats eller kommunicerats med den försäkrade, vilket naturligtvis måste anses som helt oacceptabelt. Min fråga till statsrådet handlar om konsekvenserna av den allvarliga kritik som Justitieombudsmannen nu riktar mot Försäkringskassan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa enskildas rättssäkerhet inom sjukförsäkringen?

Interpellationen är besvarad
Händelser
Inlämnad: 2013-05-22
Anmäld: 2013-05-22
Besvarad: 2013-06-04

Läs mer här >>


Interpellationsdebatt 15 februari 2013

Interpellation: Ett förstärkt konsumentskydd för skadelidande vid trafikolyckor
den 4 februari
Interpellation
2012/13:250 Ett förstärkt konsumentskydd för skadelidande vid trafikolyckor
av Pyry Niemi (S)
till justitieminister Beatrice Ask (M)

För lite drygt ett år sedan ställde jag ett antal frågor till justitieministern i en interpellation. Det handlade om förstärkt konsumentskydd vid rättstvister mellan skadelidande med fokus på trafikskadade och försäkringsbolag. Justitieministern ansåg då att systemet fungerade och svarade: Jag har diskuterat frågan med representanter för motororganisationen FMK och personskadeförbundet RTP och avser att noggrant följa frågan om trafikskadades ställning i försäkringstvister.

Låt mig ta ett av alla de exempel på ärenden som beskrivits för mig och där den skadelidande tvingats betala alla rättegångskostnaderna vid en civilrättslig process. Det här är direkt beskrivet av en skadelidande som drivit en civilrättslig process.

Fick i dagarna ett brev från försäkringsbolaget om att betala deras rättegångskostnader på 532 902 kronor + ränta senast 130215 annars får jag betala dröjsmålsränta enligt räntelagen och ärendet överlämnas till Intrum Justitia för vidare handläggning.

Läs gärna mer

Min fråga till justitieministern blir således:

Kommer justitieministern att låta utreda reglerna enligt nedanstående förslag, så att den skadelidande ges mer rättvisa och ekonomiskt rimliga möjligheter att driva civilrättsliga processer gentemot försäkringsbolag vid tvister?

 1. Ändra 18 kap. 1 § rättegångsbalken så att den lyder ungefär enligt följande: I den mån tvist rör konsument å ena sidan och ett försäkringsbolag å andra sidan grundat på ett försäkringsavtal är det belopp som en konsument kan förpliktas utge till försäkringsbolag maximerat till ett halvt basbelopp per domstolsinstans.
 2. Ändra lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring så att ett minsta belopp om 500 000 kronor ska gälla i alla rättsskyddsförsäkringar på den svenska konsumentmarknaden.
 3. Låt en särskild utredare utvärdera systemet för trafikskadade, från kontakt med Försäkringskassan, försäkringsbolag, trafikskadenämnd och till eventuell domstolsprövning. Missivet borde vara: Är systemet rättssäkert för den trafikskadade? Om inte, måste en ny modell arbetas fram enligt ovan.

Läs och se mer här >>


År 2012

Rättssäkerhet för trafikskadade

Motion 2012/13:C232 av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en granskning av Trafikskadenämnden ur rättssäkerhetssynpunkt.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med de förslag som granskningen av Trafikskadenämnden leder till.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka de drabbades ställning vid prövningar i trafikskadeärenden.

Läs gärna mer
Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Civilutskottet
Händelser
Inlämning: 2012-10-02

AVSLAG på alla punkter

Läs mer här >>


SVD – SVENSKA DAGBLADET, Debatt BRÄNNPUNKT | TRAFIKOLYCKOR
Publicerad: 4 jun, 2012
De trafikskadade måste få bättre skydd

Konsumentskyddet för de som skadats vid trafikolyckor måsta stärkas. I dag riskerar trafikoffer en kostsam, smärtsam och långvarig process för att få ersättning via trafikförsäkringen. Det skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Pyry Niemi och Kurt Kvarnström.

Läs mer här >>

År 2011

Interpellation debate 9 december 2011
Interpellation: Förstärkt konsumentskydd vid tvist mellan trafikskadad och försäkringsbolag

den 29 november
Interpellation
2011/12:153 Förstärkt konsumentskydd vid tvist mellan trafikskadad och försäkringsbolag
av Pyry Niemi (S)
till justitieminister Beatrice Ask (M)

Bakgrund

Medborgarna i Sverige är alltmer beroende av ersättningar från Försäkringskassan och försäkringsbolag när de drabbas av ohälsa. Vad avser Försäkringskassan togs möjligheten att få betald ombudshjälp bort i slutet av 1990- talet. Den drabbade som ansöker om ersättning får numera möta en hel processavdelning av jurister och blir ofta medellös. Detta i sig är ett stort rättssäkerhetsproblem men omfattas inte av förslaget nedan.

Medborgarna och försäkringsbolagen, access to justice

Denna interpellation handlar om den vanliga människan, en konsument, som fått sitt liv slaget i spillror genom att drabbas av en olycka, exempelvis en trafikolycka. Det är allvarligt att trafikskadade personer riskerar att inte få en krona i ersättning trots rätt därtill enligt lag och gällande försäkring och att de har blivit i princip maktlösa enligt svenska lagstiftning, det vill säga inte access to justice enligt svensk rätt och i direkt konflikt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

En trafikskadad person som ville få sin rätt till ersättning för merkostnader enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen prövad av rättssystemet drabbades på det sätt följande fakta från en riktig prövning visar.

 • Egna ombudskostnader 642 668 kronor
 • Försäkringsbolagets kostnader 461 442 kronor
 • Totalt 1 104 110 kronor
 • Förlorande part betalar vinnande parts kostnader
 • Rättsskydd utgår genom trafikförsäkringen – den är maximerad i detta avtal till 120 900 kronor
 • Den ekonomiska risken för att använda svensk domstol blir således 983 210 kronor (1 104 110 kronor minus 120 900 kronor)
 • Läs gärna mer

Mina frågor till justitieministern är:

Avser justitieministern att ta initiativ till att ändra i 18 kap. 1 § rättegångsbalken och lagen (1993:1303) i enlighet med förslagen till lösning i interpellationen?
Om svaret är ja, när kommer detta att ske?
Om svaret är nej, varför avser justitieministern inte att ta ett sådant initiativ?

Läs och se mer här >>


År 2010

nwt.se, nwt debatt
Publicerad: 2010-11-16 07:30
Uppdaterad: 2015-01-05 22:11

Förbättra de trafikskadades rättssäkerhet
TRAFIKOFFRENS DAG DEBATT

Den nuvarande ordningen som ger försäkringsbolagen rätt att ensidigt bestämma vem som ska få juridisk hjälp vid regleringen av en personskada i trafiken måste ändras, skriver Anne-Lie Sandin och Bengt Wiktorsson.

Läs mer här >>


År 2009

En utvidgad trafikförsäkring , del 1 o 2

Statens offentliga utredningar SOU 2009:96, Stockholm 2009
Slutbetänkande av Trafikförsäkringsutredningen
Till statsrådet
Cristina Husmark Pehrsson

Regeringen beslutade den 3 april 2007 att tillkalla en särskild utre- dare med uppdrag att lämna förslag till utformningen av regler som möjliggör en överföring av vissa socialförsäkringsutgifter till tra- fikförsäkringen. Enligt uppdraget skulle utredaren därutöver bl.a. överväga möjligheten att trafikförsäkringen ska omfatta kostnader för eftersök av trafikskadat vilt.

Till särskild utredare förordnades samma dag justitierådet Severin Blomstrand.

I tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 10 april 2008 att förlänga utredningstiden till den 15 juni 2009. Efter anhållan från utredaren förlängde regeringen därefter utredningstiden till den 18 december 2009.

Utredningen har antagit namnet Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05).

I augusti 2008 överlämnades delbetänkandet Eftersök av trafikskadat vilt En kostnad för trafikförsäkringen? (SOU 2008:78).

Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande En utvidgad trafikförsäkring (SOU 2009:96).

Utredningsuppdraget är med detta slutfört. Stockholm i december 2009

Severin Blomstrand/Henrik Jansson
Tom Nilstierna
Läs gärna mer
Se sid 30-31:

Vid såväl Försäkringskassans handläggning av ärenden om sjuk- försäkring och arbetsskadeförsäkring som vid försäkringsbolagens reglering av personskador uppkommer försäkringsmedicinska frågor av olika slag.

Det har genom åren riktats kritik mot systemet med medicinska rådgivare hos Försäkringskassan och försäkringsbolagen.

En diskussion i frågan är huruvida det skulle gå att inrätta ett organ av medicinska rådgivare som är oberoende i förhållande till de enskilda försäkringsbolagen.

Utredningen har inhämtat att det inom försäkringsbranschen pågår ett arbete med att inrätta ett organ av ovan beskrivet slag. Arbetet bedrivs aktivt och har kommit långt. I detta nu finns dock inte något slutligen antaget förslag. Med tanke på den sålunda pågående processen anser utredningen inte att det i detta samman- hang bör lämnas något förslag om formerna för försäkrings- medicinska bedömningar.

En utvidgad trafikförsäkring , del 1

Statens offentliga utredningar 2009:96

Läs mer här >>


En utvidgad trafikförsäkring , del 2

Statens offentliga utredningar 2009:96

Läs mer här >>


År 2008

Försäkringsrättsliga frågor

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU13

Beslut

Nej till motioner om försäkringsrätt (CU13)

Riksdagen sa nej till motioner om försäkringsrätt från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringen, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, jämkning av trafikskadeersättning, handläggningen av trafikskadeärenden och trafikskadeersättning till barn samt ersättning för affektionsvärde.

Läs gärna hela betänkandet

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Lennart Pettersson (c), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp) och Eva Sonidsson (s).”

Ärendet är avslutat
Beslutat: 9 april 2008

Läs mer här >>


År 2006

GP – Göteborgs-Posten

“Det är rena bluffen”

Artikel publicerad 30 mars 2006

Sverige Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall anser att fallet med försäkringskassan och skriften om pisksnärtsskador är en rättsskandal. Flera av påståendena i dokumentet avfärdar han som bluff.

Läs mer här >>


År 2005

Rättshjälp

Motion 2004/05:Ju385 av Ann-Marie Fagerström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättshjälp.

Läs gärna motivering.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Justitieutskottet
Händelser
Inlämning: 2004-10-05
Hänvisning: 2004-10-14
Bordläggning: 2004-10-14

AVSLAG på motion

Läs mer här >>


Ersättningsrättsliga frågor

LUs betänkande 2004/05:LU17

Beslut

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU17)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De skadeståndsrättsliga frågorna gäller ersättning för sorg och saknad, skadeståndsansvar för atomskador, oljeskador till sjöss, skadeståndsansvar för multinationella företag och hästägares skadeståndsansvar. De försäkringsrättsliga frågorna gäller företagares försäkringsskydd, det så kallade överfallsskyddet i hemförsäkringar, ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, könsneutrala pensionsförsäkringar, utvidgat ansvar för bland annat trafikförsäkringen, jämkning av trafikskadeersättning, handläggning av trafikskadeärenden och patientskadelagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Läs gärna hela betänkandet.

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Läs mer här >>


Votering: betänkande 2004/05:LU17 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 11
Omröstning 2004/05:LU17p11 Jämkning av trafikskadeersättning

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L212, 2004/05:L292 yrkande 7, 2004/05:L296 och 2004/05:T463 yrkande 1.

Ta gärna del av omröstning i sakfrågan.

Datum: 2005-04-07

Läs mer här >>


År 2004

Trafikskadeärenden och försäkringsbolagens egna läkares roll

Motion 2004/05:L233 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som ser över försäkringsbolagens handläggning av trafikskadeärenden.
 2. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som granskar försäkringsbolagens egna läkares roll vid skaderegleringen innefattande frågor om deras beroendeställning i förhållande till bolaget, deras medicinska ansvar och vilken vikt som i skaderegleringen tillmäts dessa läkares bedömning jämfört med de behandlande läkarnas bedömning.

Läs gärna motivering.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Lagutskottet
Händelser
Inlämning: 2004-10-05
Hänvisning: 2004-10-14
Bordläggning: 2004-10-14

AVSLAG på motion

Läs mer här >>


Sakkunnigläkare

Motion 2004/05:Ju425 av Sven-Erik Sjöstrand och Kjell-Erik Karlsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av rättshjälpslagen.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillsyn över sakkunnigläkarna.¹

¹ Yrkande 2 hänvisat till SoU.

Läs gärna motivering.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Justitieutskottet
Händelser
Inlämning: 2004-10-05
Hänvisning: 2004-10-14
Bordläggning: 2004-10-14

Läs mer här >>


Rattfyllerister och trafikskadelagen

Motion 2004/05:L212 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ändring i trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till rattfull.

Läs gärna motivering.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Lagutskottet
Händelser
Inlämning: 2004-10-05
Hänvisning: 2004-10-14
Bordläggning: 2004-10-14

Läs mer här >>


Skadestånd och försäkringar

Motion 2004/05:L292 av Mia Franzén m.fl. (fp)

Sammanfattning

Samhället ska skydda medborgarna mot brott och myndighetsövergrepp. Solidariteten fordrar att alla människor har ett ekonomiskt skydd. Detta skydd behövs också för att människor ska våga ta risker, pröva sina gränser och göra långsiktiga satsningar. Det försäkrings- och skadeståndssystem vi har i Sverige är till stora delar väl fungerande, men det finns brister som främst drabbar svagare grupper, personer vars säkerhet till egendom och person polisen saknar resurser att skydda – samverkande faktorer som urholkar det allmänna förtroendet för lagstiftningen. Rättssäkerheten ska omfatta alla medborgare och därför föreslår vi en rad åtgärder som kan stärka denna grundtrygghet samt komplettera det privata försäkringssystemet till gagn för särskilt utsatta grupper.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det finns anledning att se över förutsättningarna för vissa företagare att teckna försäkringar för sina verksamheter.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av reglerna om brottsskadeersättningar avseende sakskador.¹
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en särskild rätt till ersättning för sorg och saknad borde införas i skadeståndslagen.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den allmänna rättshjälpen bör återställas till den nivå som gällde före 1997 års försämringar.¹
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att trafikförsäkringen bör bära sina egna personskadekostnader till större del, dvs. inklusive delar av sjukvårds- och sjukskrivningskostnader.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda möjligheterna till förstärkning av trafikskadades ställning i förhållande till försäkringsbolagen.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade möjligheter till jämkning av trafikskadeersättning till en förare som varit rattfull.
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättning för kostnader för bl.a. fingerade personuppgifter.¹

¹ Yrkandena 2, 4 och 8 hänvisade till JuU.

Läs gärna mer om punkterna.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Lagutskottet
Händelser
Inlämning: 2004-10-05
Hänvisning: 2004-10-14
Bordläggning: 2004-10-14

Läs mer här >>


Översyn av trafikförsäkringsreglerna

Motion 2004/05:L296 av Viviann Gerdin (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att trafikförsäkringens ersättningsregler skrivs om i syfte att ersättning för förlorad arbetsförtjänst inte skall utgå under sjukskrivningsperioden för alkoholpåverkade förare.

Läs gärna motivering.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Lagutskottet
Händelser
Inlämning: 2004-10-05
Hänvisning: 2004-10-14

Bordläggning: 2004-10-14

Läs mer här >>


Fordonsfrågor

Motion 2004/05:T463 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafikskadelagen.¹
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klassning av mopeder.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konkurrensutsätta fordonskontroller.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nationellt typgodkännande.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ATV-fordon.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lätta lastbilar.²

¹ Yrkande 1 hänvisat till LU.
² Yrkande 6 hänvisat till SkU.

2 Översyn av trafikskadelagen (TSL)

Enligt 10 § trafikskadelagen (TSL) får förare eller passagerare, som skadas i en trafikolycka med ett fordon som är i trafik, ersättning från trafikförsäkringen för fordonet. Detta innebär att den som skadas i en trafikolycka alltid skall vända sig till sitt eget försäkringsbolag för att få ersättning. Detta gäller alla i fordonet, alltså både föraren och passagerarna.

Om en utomstående, till exempel en gående eller en cyklist, blir påkörd och skadad skall han eller hon vända sig till det påkörande fordonets trafikförsäkring för att få ersättning.

Läs gärna mer.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Trafikutskottet
Händelser
Inlämning: 2004-10-05
Hänvisning: 2004-10-14
Bordläggning: 2004-10-14

Läs mer här >>


År 2001

Ekonomisk kompensation till trafikskadade

Motion 2001/02:Sf376 av Viviann Gerdin (c)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de trafikskadades möjligheter att kunna erhålla ekonomisk kompensation för bestående skador.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försäkringsläkarnas beroendeställning vid bedömning av skadeersättning.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försäkringsläkaren inte har något medicinskt ansvar, vilket bör ses över.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skillnaderna i ansvar mellan den behandlande läkaren och försäkringsläkaren, vilket bör ses över.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utredning i syfte att förbättra kvaliteten i skaderegleringsprocessen genom att Socialstyrelsens normer omfattar båda läkarkategorierna.

Läs gärna motivering.

Ärendet är avslutat
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet
Händelser
Hänvisningsförslag: 2001-10-05
Utskottsförslag: 2001-10-05
Granskning: 2001-10-05
Inlämning: 2001-10-05
Hänvisning: 2001-10-11
Bordläggning: 2001-10-11

Utskottets förslag, AVSLAG på alla punkter.

Läs mer här >>