VÄLKOMMEN TILL

NRH Trauma Riks

NACK-, RYGG- & HJÄRNSKADADES RÄTT!

Vänligen, ge en gåva till förmån för Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt.
Vänligen gör din insättning på NRH Fonden via
Pg: 764001-4 | Bg: 5013-5250 | Swish: 123-4428256
För mer information om NRH Fonden klicka här>>
QR-kod 123-4428256

QR-kod: 123-4428256

Välkommen till

NRH Trauma Riks –

Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt

NRH Trauma Riks ändamål är att verka för personer med nack-, rygg- och/eller hjärnskador (NRH- skador) till följd av direkt eller indirekt våld. Vårt mål är att fortsätta bidra till mer kunskapsspridning, utbildning och forskning.

NRH Trauma samverkar med myndigheter och andra organisationer med gemensamma
intresseområden. Genom kunskapsspridning till politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik, en mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada, principen om alla människors lika värde och rätt till vård hoppas vi kunna uppfylla vårt ändamål.

NRH-s informationsfolder (dragspelsvikt, med första sida ”Insättning på NRH Fonden via, Pg: 764001-4, Bg: 5013-5250, Swish: 123-4428256″) sammanfattas vårt syfte och vår målsättning.

Vi är tacksamma om du vill hjälpa till med kunskapsspridning! Ladda gärna ner informationsfoldern i pdf och skriv ut exemplar för att ta med vid nästa läkarbesök alt. andra behandlingar.

OBS! Informationstexten i foldern är skriven av: Dr Bo C. Bertilson, dr Gunilla Bring, dr Olle Bunketorp. Bild: Ron Tribell/Axis Arts. Formgivning: NRH Trauma Riks

Aktuellt

NRH Trauma enkätundersökning

Syftet med enkätundersökningen är att kunna ge politiker och beslutsfattare underlag om vad som kan behövas för att ge adekvat vård till personer som råkat ut för nack-rygg och eller hjärnskada vill vi be dig besvara följande frågor.

Fråga 1. Ditt hälsotillstånd?

Värsta tänkbara Bästa tänkbara

Fråga 2. Bemötande i vården?

Värsta tänkbara Bästa tänkbara

Fråga 3. Har du förslag till förbättringar i vård och utbildning i vården gällande nack- och ryggskador?

Enkätsvar på fråga 1 och 2 i procent

Våren 2023, NRH Trauma Riks Framställning till EU är Öppen för stöd!

Framställning nr 1100/2022, ingiven av Anneli Andersson, svensk medborgare, för NRH Trauma Riks, och undertecknad av ytterligare 6 personer, om genomförandet av direktivet om alternativ tvistlösning i Sverige. I Vetenskapligt råd för NRH Trauma Riks ingår följande specialister, se under rubrik Om oss.

Sammanfattning av framställningen
”Framställaren protesterar mot att konsumenternas intressen inte längre skyddas i Sverige och begär en utredning beträffande alternativa tvistlösningsförfaranden för trafikskador. Hon hävdar att Trafikskadenämnden i Sverige inte uppfyller kraven i EU:s direktiv om tvistlösning när det gäller sakkunskap, oberoende, opartiskhet, effektivitet och rättvisa. Hon hävdar att nämnden med tiden alltmer har tagit ställning för försäkringsbolagen. Hon tillägger att den påstått orättvisa hanteringen av konsumenternas försäkringsfordringar särskilt drabbar dem som lider av långvariga allvarliga besvär på grund av nack-, rygg- eller hjärnskador. Enligt henne krävs genomgripande ändringar av de svenska bestämmelserna för att stärka konsumentskyddet i trafikskadeärenden.”

Vill Du stödja vår Framställning?

OBS! För att kunna få mer information om och ge Ditt stöd till vår framställning behöver du skapa ett användarkonto på PETI-portalen.

Hur ger jag mitt stöd åt en framställning?

Vänligen ge Ditt stöd till Framställning nr 1100/2022 i EU!
Tillsammans kan vi skapa förbättring för att stärka den enskilde konsumentens skydd.

2022-09-05, Trafikskadenämnden: Tillvaratas konsumentens intressen?

Jonsson, Jack
Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för juridik.
2022 (Svenska)
Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hp
Studentuppsats (Examensarbete)
Alternativ titel
The Road Traffic Injuries Commission: Is the interest of consumers safeguarded? (Engelska)

Abstract [sv] Varje år skadas många i trafiken. I det fall att den skadelidande och dennes försäkringsbolag inte är överens gällande skadeersättning eller grad av medicinsk invaliditet kan den skadelidande vända sig till Trafikskadenämnden för att få sin sak prövad. Prövningen är kostnadsfri för den skadelidande och avgörs utanför allmän domstol. Men tillvaratas verkligen den skadelidandes intressen på bästa möjliga sätt i Trafikskadenämnden och råder det en rättslig jämvikt mellan konsumenten (den skadelidande) och näringsidkaren (försäkringsbolaget)? Den här uppsatsen ämnar utreda och kartlägga konsumentens intressen i Trafikskadenämnden och huruvida det finns brister och förbättringsmöjligheter i nämndens verksamhet. Att som oförskyllt skadad ställas inför ett sådant omfattande och ensidigt rättsligt arbete som en prövning i nuvarande utformning av Trafikskadenämnden innebär är varken att betraktas som rättvist eller resurseffektivt.

2022-10-27, Förklaring avslutat 90-konto, NRH

NRH Trauma riks har torsdagen den 27 oktober 2022 begärt att Svensk Insamlingskontroll avslutar vår förening som kontoinnehavare av 90-konto vid Svensk Insamlingskontroll.

En del av vår förklaring är kraftigt dalande intäkter under pandemiåren av flera orsaker. Nu med krig i vårt närområde vilket skapar stor osäkerhet i både privat- och samhällsekonomi, har detta fortsatt att påverka vår gåvoinsamling negativt.

//NRH Traumas riks styrelse och vetenskapliga råd.

2022-10-27, Två upprop till Sveriges regering om nack-, rygg och hjärnskadades behov av vård och rehabilitering.

Bilaga 1, Urholkar Staten medvetet trafikförsäkringen på försäkringstagarnas bekostnad?

Den nya skatten på trafikförsäkringen som infördes 2007, hade till syfte att finansiera vård och rehabilitering av de trafikskadade, men har över tid övergått till att i huvudsak användas för annat syfte, nämligen att fylla på statskassan. Den finansierar i alla fall inte vård och rehabilitering för trafikskadade, det är särskilt tydligt för dem som drabbats av nack-, rygg- eller hjärnskador av typen hjärnskakning. Dessa har svårt att få någon rehabilitering över huvud taget. Detsamma gäller arbetsskadeersättning för samma typ av svåra skadeföljder – att få rätt mot Försäkringskassan i arbetsskadeärenden är ytterligt svårt och enorma summor ansamlas hos AFA i stället för att tillfalla de skadade.

//NRH Traumas riks styrelse och vetenskapliga råd.

2022-10-27, Två upprop till Sveriges regering om nack-, rygg och hjärnskadades behov av vård och rehabilitering.

Bilaga 2, Brister inom Trafikskadenämnden visar färsk uppsats från juristprogrammet vid Karlstads universitet

Varje år skadas många personer i trafiken. Den som fått varaktiga följer av skador i trafiken och inte kommer överens med sitt försäkringsbolag gällande skadeersättning kan vända sig till Trafikskadenämnden. Där prövas den skadelidandes ärende kostnadsfritt och utanför allmän domstol. I uppsatsen ”Trafikskadenämnden: Tillvaratas konsumentens intressen?” ställer uppsatsskrivaren Jack Jonsson sig frågan om den skadelidandes intressen verkligen tillgodoses på bästa sätt i Trafikskadenämnden. Jonsson undersöker även om det råder en rättslig jämvikt mellan konsumenten (den skadelidande) och näringsidkaren (försäkringsbolaget). Nämnden har varit verksam i närmare 90 år men har enligt Jonsson sedan tidigt 2000-tal blivit alltmer ifrågasatt, inte bara av konsumenterna och deras ombud utan även deras medicinskt sakkunniga, då det är praktiskt taget omöjligt att få medhåll mot sitt försäkringsbolag. Frågan är om trafikförsäkringen gäller för den som drabbas av svåra, långvariga följder av nack-, rygg- eller hjärnskador.

//NRH Traumas riks styrelse och vetenskapliga råd.

2022-04-21, Öppet brev till Statsrådet Lena Hallengren, socialminister.

Inledning: Stort behov av ett nationellt centrum!

Med anledning av att det nyligen var Världshälsodagen 7 april vill vi uppmärksamma personer som drabbats av symptomgivande instabilitet i halskotpelaren och kraniocervikala övergången.

Distorsionsvåld mot övre halsryggen och/eller våld mot huvudet, särskilt hos personer med genetisk försvagning av stödjevävnaden, som vid Ehlers-Danlos syndrom (EDS) eller hypermobilitets-spektrumstörning (HSD), kan orsaka en mängd symptom och organstörningar associerade till påverkan av det centrala nervsystemet. Patienter med dessa skador får idag inte adekvat utredning och diagnostik i Sverige och erbjuds därför inte heller rätt behandling. Kunskapsbristen medför att de negligeras och till och med diskrimineras av sjukvården, Försäkringskassan och försäkringsbolagen. De ställs därför utan hjälp, trots svåra funktionsnedsättningar. De saknar hemvist inom hälso- och sjukvården. För att råda bot på problemet behövs ett kunskapscentrum som kan handlägga, registrera, bedriva forskning och i förlängningen ge fortbildning till sjukvårdspersonal inom detta högspecialiserade område.

//NRH Traumas riks styrelse och vetenskapliga råd samt EDS/HSD-föreningens styrelse.

Publicerad i Altinget 14 april 2022:

Debatt: Nackskadade behöver vård – inte bara terapi

Den största besparingen i vården ligger i att så tidigt som möjligt ställa rätt diagnos”. Detta axiom har uttalats under årtionden och gäller än oavsett symptom. Bland patienter med kvarstående symptom efter trauma mot halsrygg eller huvudet blir ytterst få noggrant diagnosticerade eller framgångsrikt behandlade. I stället sätts ospecifika symtomdiagnoser och erbjuds olika former av psykoterapi till exempel ACT (acceptance commitment therapy) – som på intet sätt lindrar symptom eller funktionsnedsättning.

Det finns ingen rimlig möjlighet att inom befintlig struktur i svensk primär- eller sekundärvård få ett grepp om dessa patienters problem utan ett nationellt eller åtminstone centralt regionalt finansierat initiativ.
Mot bakgrund av ovanstående frågar vi statsrådet Lena Hallengren (S):

Kan regeringen ta initiativ till att skapa förutsättning för ett nationellt diagnostiskt centrum med kompetens för omhändertagande av nackskadade där det i uppdraget ingår att registrera, följa upp, bedriva forskning samt i förlängningen fortbilda sjukvård- och försäkringspersonal?

//NRH Traumas riks styrelse och vetenskapliga råd samt EDS/HSD-föreningens styrelse.

2021-06-10, Öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister, Hans Dahlgren, EU-minister, Magdalena Andersson, Finansminister, Åsa Lindhagen, Finansmarknadsminister och biträdande finansminister, Lena Micko, Civilminister, Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister, Mikael Damberg, Inrikesminister, Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister, Lena Hallengren, Socialminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister.

Inledning: ”Staten urholkar medvetet de offentliga försäkringarna på arbetsgivarnas och arbetstagarnas bekostnad
Staten har tidigare såsom välfärdsskapare tagit särskilt ansvar för de grupper som inte naturligt inordnas i olika starka särintressen och därför har svårt att föra sin egen talan. Men eftersom Staten under de senaste decennierna på ett allt mer tydligt sätt avsagt sig ansvaret för de grupper som står vid sidan av, och dessutom odlar en chimär av att välfärds- och försäkringssystemen fungerar bra när Statens företrädare talar till de större grupperna och invånarna i allmänhet, så bidrar de till att skuldbelägga de försäkrade.”
2021-06-10, Staten urholkar medvetet de offentliga försäkringarna, NRH Trauma Riks:

2020-11-20, NRH-s svar till Lena Hallengren, Socialminister, Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister.

Inledning: ”Hej, Tack för svar! Vår förening har god kunskap gällande SKR och SoS pågående gemensamma arbetet med NPO och om SoS pågående arbete gällande uppdateringar av Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar, Del 1, slutversion. Uppdatering av resterande diagnoser inom rörelseorganens sjukdomar, Del 2, påbörjas 2021. Vi har haft möte med SoS och kan konstatera att patientgruppen vi företräder exkluderas i SoS uppdateringsarbete under Del 1. Vår förhoppning är att inkluderas i det fortsatta uppdateringsarbetet i Del 2. Anmärkningsvärt att SoS i sitt arbete inte utgår från de med störst behov av hälso- och sjukvård. Vi planerar att kontakta SBU gällande Vetenskapliga kunskapsluckor – otillräckligt utvärderade åtgärder och metoder.”
2020-10-20 NRH-s svar Socialdepartementets brevsvar 2020-10-14:

2020-11-14, Svar från Socialdepartementet.

Inledning: ”Hej, Tack för ert brev till regeringen angående nack-, rygg- och hjärnskadade och behovet av insatser på detta område.

Jag har blivit ombedd att svara och är ledsen att svaret har dröjt, vilket beror på att vi har ett stort antal brev att besvara just nu.

Tack också för er förfrågan om möte ställd till statsrådet Lena Hallengren.

Lena har tyvärr inte möjlighet till ett möte.” [NRH begärde inte audiens i brev daterat 2020-08-30 och brev daterat 2019-01-30

www.nrhtrauma.se/start/aktuellt.

Onsdagen den 16 september ringde NRH till Lena Hallengrens assistent Sari Båging för att begära audiens.

2020-10-14 Brevsvar ons 13.51, Eleonor Johansson, Brevhandläggare, Socialdepartementet.

2020-08-30, NRH-s uppföljande brev till Lena Hallengren, Socialminister, Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister.

Inledning: ”Ytterligare ett exempel på svårt drabbad patient som inte fått/får adekvat vård, vilket föranleder vårt upprepade krav på er folkvalda som har mandat att genomföra förbättringar, att skyndsamt agera NRH Trauma Riks (tidigare Personskadeföreningen NRH) skrev det öppna brevet Vem bär ansvar för att skadade människor tvingas bli vårdflyktingar? till Socialminister och Socialförsäkringsminister med krav på ansvarstagande 2019-01-30, tyvärr har inget svar erhållits.
NRH har sedan flera år försökt uppmärksamma regering, riksdag och myndigheter på svårigheter för den patientgrupp som efter trauma mot nacke-rygg och/eller hjärna inte förbättras av de diagnos- och behandlingsmetoder som erbjuds inom svensk hälso- och sjukvård idag. Den aktiva ignoransen för denna patientgrupp är svår att förstå, då det ofta talas om vikten av en jämlik och jämställd vård.”
2020-08-30 NRH Trauma Riks brev till Social- och Infrastrukturdepartementet: