Bli månadsgivare

Som månadsgivare är du ryggraden i NRH Trauma Riks verksamhet. Det är tack vare ditt regelbundna bidrag till NRH Fonden som vi kan planera långsiktigt. Fondens ändamål är att ge god kunskapsspridning och utbildning om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud, skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär. Vårt mål är att fortsätta bidra till mer kunskapsspridning, utbildning och forskning. NRH Trauma är en rikstäckande förening organiserat i lokalföreningar för personer med nack-, rygg- och hjärnskador (NRH-skador).

Beloppet bestämmer du givetvis själv. Bidrag oavsett storlek välkomnas, tillsammans når vi målen!

Vill du bli månadsgivare redan idag?

Välj den Bg/Autogiroanmälan som passar bäst:
1. Autogiroanmälan – Medgivande till kontonummer
(Medgivandeblanketten där betalaren kan välja att fylla i bankkonto och används för Autogiro medgivande för privatpersoner.)

2. Autogiroanmälan – Medgivande till bankgironummer
(Medgivandeblanketten där betalaren kan välja att fylla i bankgironummer. Obs! Medgivande till bankgironummer kan endast användas av företag som tecknat autogirotjänsten före 8 mars 2014. Efter den 8 mars 2014 är det inte möjligt att ansluta nya betalningsmottagare till autogirofunktionen Medgivanden tecknade med bankgironummer.)

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto eller från det konto som är anslutet till angivet bankgironummer, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Alt. 1.
Välj om du vill fylla i blanketten och välja belopp online, spara, skriv ut, underteckna, scanna och skicka via e-post till: info@nrhtrauma.se. Vänligen kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda innan du sparar dokumentet inför utskrift.

Alt. 2.
Skriv ut blanketten, fyll i den för hand, välj belopp, underteckna, scanna och skicka via e-post till: info@nrhtrauma.se. Vänligen kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda innan du skickar dokumentet.

Alt. 3.
Skriv ut blanketten, fyll i den för hand, välj belopp, underteckna, skicka via post till: NRH Trauma Riks, Box 4, 671 21 Arvika. Vänligen kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda innan du skickar dokumentet.

Alt.4.
Logga in på din privata internetbank, gå till Autogiro, sök på: NRH Trauma Riks alt. Bg: 900-5323. Det kan se olika ut i olika banker. Gör själv ett Autogiromedgivande genom att fylla i dina uppgifter, välj belopp, välj datum för när pengarna skall dras från ditt konto, ange ditt personnummer som betalarnummer.

Du kan skriva till e-post: info@nrhtrauma.se så skickar vi dig en blankett elektroniskt eller via vanlig post. Vänligen ange ditt namn, gatuadress, postnummer och ort.

Tack för ditt stöd!

Beskrivning

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.