EU/EES-vård

Be om remiss från din läkare!

Det är på många sätt bra att din läkare remitterar dig och tar emot ditt remissvar. Det är viktigt att din läkare formulerar adekvat frågeställning i remiss utifrån bedömning efter noggrann klinisk undersökning och din beskrivning av dina besvär. Detta ger större förutsättningar att få vidare hjälp inom vården.
Den som vill ansöka om ersättning för planerad vård utomlands så som exempelvis upprätt och belastad MR (eng. upright mri) vid ex Medserena Upright MRI Centre, London alt. Manchester: https://www.mri-london.com/, ska kunna bevisa att ”vården som du planerar skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige.”
Flertalet vägledande domar säger:
Äldre Hfd 647-17 säger att man ska bevisa 2 separata saker:

1) Att (öppen)vården tillhandahålls i Sverige
2) Att vården är medicinskt motiverad för just dig
FK och FR hårdtolkar Hfd 5928-18.
Hfd 5928-18 säger att man måste bevisa:
3) Att man skulle ha erbjudits vården i Sverige

LÄS MER PÅ FK-s webbsida:

”Vilka alternativ finns för planerad vård utomlands?
Du som vill söka planerad vård utomlands kan välja mellan att ansöka

  • om ett förhandstillstånd (S2) för att få ett intyg att ta med dig
  • om ett förhandsbesked och sedan ansöka om ersättning i efterhand
  • om ersättning i efterhand, utan att ha ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked.

Du kan få ett förhandsbesked om

  • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige (Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.
  • vården som du planerar skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige
  • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal

Du kan inte få förhandsbesked om du åker till Turkiet eller Schweiz.”

Det är samma kriterier för ansökan om ersättning i efterhand. NRH upplever att det råder stor rättsosäkerhet gällande beviljanden och avslag. Det är anmärkningsvärt godtyckliga beslut och ingen logik om vilka som får ersättning eller som meddelas avslag på sin ansökan.

Patientberättelse gällande EU/EES-vård

Hur hen gick tillväga för att ansöka och bli beviljad Förhandsbesked från Försäkringskassan, Internationell vård:
”Medserena Upright MRI Centre, London (se https://www.mri-london.com/ )

Jag har remitterats till kompletterande utredning, The CCJ Package 1 scans the Craniocervical Junction/Cervical Spine + F & E + CCJ = Rotation at a cost of £1,395.00, för att verifiera diagnos från noggrann klinisk undersökning. Mina två tidigare utredningar i upprätt och belastad magnetkamera 2013 och 2014 visade tydligt disk- och ligamentäraskador på flera nivåer i kotpelaren främst i övre och nedre halskotpelaren men också i nedre ländryggen och svanskotor. Den aktuella undersökningen behövs för att kunna fastställa korrekta diagnoser genom noggranna mätningar. En ev. fortsatt utredning kan därefter bli aktuell något som kan leda till en ev. möjlig kirurgisk åtgärd för att förhindra progressiviteten från skadorna som uppkommit efter flertalet olyckshändelser åren 2000–2004. Det känns bra att ha tidigare belastande och rörliga bilder som jämförelse.
Planerad vård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att få vård.
Jag gjorde en ansökan om Förhandsbesked till Försäkringskassan, Internationell vård (blankett S2), bifogade journalanteckning från remitterande läkare och en första bokningsbekräftelse från Medserena Upright MRI Centre (tvingades avboka första tiden eftersom FK-s beslut dröjde).

Om du söker Förhandsbesked gäller samma blankett som till Förhandstillstånd. Förhandstillstånd gäller endast mellan svensk offentlig vård och offentlig vård i utlandet. Det går inte att få Förhandstillstånd för utredningen vid Medserena Upright MRI Centre eftersom vårdgivaren är privat, så fyll inte i fel. Om du inte väljer att ansöka om Förhandsbesked då det tar lång tid att få beslut finns alternativet att boka tid vid Medserena och åka för utredning därefter göra en Ansökan om ersättning i efterhand till FK. Flera jag haft kontakt med har fått ersättning i efterhand, några har fått avslag. FK-s beslut tycks vara helt godtyckligt oavsett vilket kontor och handläggare du hamnar hos. Att ansöka i efterhand är ett lotteri. Genom att ha ansökt och fått positivt beslut om Förhandsbesked innan utredning är man garanterad att få ersättning för utlägg gällande undersökningen.
FK ställer alltid frågor till tillhörande Landsting/Region, vilka har 3 veckor på sig att svara. Jag har fått uppfattningen att FK har från att deras utredning är klar 3 månader på sig att fatta beslut. Innan du får ett beslut kommer ett förslag till beslut grundat på aktuellt underlag, samtidigt bifogades svar från tillhörande Region/Landsting. I mitt fall gav FK förslag om att avslå min ansökan grundat på de underlag som då fanns i utredningen.
Redan i maj fick jag kontakt med andra som ansökt och fått beslut om att deras ansökan godkänts och ersättning beviljats gällande Förhandsbesked och Ersättning i efterhand. Dessa personer har snällt delat sina beslut med mig. Den första som fick ett positivt beslut gällande Förhandsbesked (jag känner till tre stycken, varav jag är en) har fått ett generellt utlåtande från Margareta Jacobsson, försäkringsmedicinsk rådgivare, FK, Internationell vård. Detta generella utlåtande har fler använt som liksom jag fått förslag till beslut om avslag på ansökan, men som fått positivt beslut efter att ha kompletterat med bla. det generella utlåtandet. Jag uppfattar FK-s motivering i mitt beslut att det generella yttrandet är helt avgörande för att FK ändrar sig från tidigare ställningstagande.
FK-s Beslut om planerad vård i Storbritannien togs 2018-09-05, ett öppet beslut över tre månader, något jag själv begärt för att hinna boka om tid för utredning vid Medserena. Resa, hotell o uppehälle bekostas privat. Jag lägger ut kostnaden för utredning, skickar in kvitto och får ersättning för utlägg från FK.
Jag hoppas genom mitt inlägg kunna hjälpa fler att finna adekvat utredning för att få korrekt diagnos.”

Medserenas reception och väntrum inför undersökning med FONAR UPRIGHT MRI

Beslut Förhandsbesked FK, Internationell vård.

Motivering del 1

Motivering del 2

Utlåtande av Margareta Jakobsson, Försäkringsmedicinsk rådgivare, internationell vård
”Generellt råd avseende: Magnetkameraundersökning med belastning / in upright position, ersätter tidigare råd 2018-04-26

Vid Norrlandskliniken Hälsocentral i Umeå, privat klinik, har de en öppen MR kamera. Med den kan man ta belastande bilder av rörelseapparaten, dvs. det är kroppens egen tyngd som är belastningen. De tar enbart emot patienter som är listade vid deras Hälsocentral, ej remisser från andra landsting. Men, de accepterar i vissa fall patienter som har klaustrofobi (cellskräck).
I ett fall, där en försäkrad ansökt om MRI in upright position utomlands, har landstinget i Halland svarat att en konventionell MRI röntgen med flexion (böjning) och extension (sträckning) ger tillräcklig information för vidare utredning och behandling.
Alla landsting/regioner i Sverige har möjlighet att utföra MRI i liggande position. Det är därmed möjligt att utföra undersökningen, en gång med huvudet fixerat i flexion och en gång med huvudet fixerat i extension.
Utifrån ovanstående information, är mitt råd att jämställa MRI med belastning / in upright position (sittande eller stående) med en konventionell MRI som finns inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige.
Visby 2018-11-23
Margareta Jakobsson
Försäkringsmedicinsk rådgivare, internationell vård”