Diagnoser A-Ö

NRH-diagnoser A – Ö

Ataxi – Principiellt olika skador som orsakar ataxi Källa: medinsikt.se – © Erik Boberg 2019
Bristande koordination – Bristande koordination. Termen avser vanligen bristande samordning av muskelrörelser, men kan också avse en viss typ av talrubbning. Källa: Svensk MeSH
Atlantoaxial Instability – The atlantoaxial joint is an important “transitional zone” in the cervical spine prone to instability by both degenerative and traumatic processes. Källa: Spine – Orthobullets
Atlantoaxial Rotatory Displacement (AARD) – C1-C2 rotatory instability (fixed rotation of C1 on C2) caused by subluxation or facet dislocation common cause of childhood torticollis spectrum of disease that ranges from mild subluxation to fixed facet dislocation Källa: Spine – Orthobullets
Atlantoaxial (C1/C2) subluxation – Den rotatoriska atlantoaxiala subluxationen kan uppstå till följd av lindrigt våld eller spontant sekundärt till en övre luftvägsinfektion eller artrit (reumatoid artrit, psoriasis artrit, Reiters syndrom, ankyloserande spondylit, SLE). Den leder sällan till några neurologiska bortfallsymptom.
Barnet brukar söka pga torticollis. Om ligamentum transversum är intakt fås en rotation utan glidning. Vid ruptur av lig. transversum kan det uppstå en främre glidning och en ökad risk för neurologiska sequelae. Bakre glidningar är sällsynta.
Källa: Vårdgivarwebb för Region Östergötland
Atlanto occipital dissociations injures  – Atlanto-occipital dissociation injuries are severe and include both atlanto-occipital dislocations and atlanto-occipital subluxations. Källa: Radiopaedia
Atlanto-occipital luxation – Ovanliga, 1-3% av antalet halsryggsskador. Ligamenten mellan skallen och halsrygg har rupturerat. Ofta dödlig skada. Om överlevande, ofta tetraplegisk med eller utan andningssvikt. Ofta kombinerat med multipeltrauma med uttalade neurologiska bortfall inkl hjärnstams- och kranialnervspåverkan. Neurologin kan vara progredierande. Källa: Ortopedkollen
Atlanto- occipital luxation – Skada av den atlantooccipitala förbindelsen är ofta fatal och har rapporterats förekomma i 8 % av olycksfall med dödlig utgång. I klinisk praxis är de ovanliga och utgör endast 1-3 % av halsryggskador. Ofta föreligger multipeltrauma med uttalad neurologi, inbegripande hjärnstams- och kranialnervssymptom. Neurologin är ej sällan progredierande. Källa: Vårdgivarwebb Region Östergötland
Atlanto occipital subluxation – Atlanto-axial subluxation is a disorder of C1-C2 causing impairment in rotation of the neck. The anterior facet of C1 is fixed on the facet of C2. It may be associated with dislocation of the lateral mass of C1 on C2. Källa: Radiopaedia
What is CCJ Instability or Cranial Cervical Syndrome? Chris Centeno, M.D.
Publicerades den 2 aug. 2019
Källa: Chris Centeno, M.D.
Chiarimissbildningar – Källa: Internetmedicin
Cerebral Palsy Cerebral Pares – En heterogen grupp av icke fortskridande motoriska störningar orsakade av kronisk hjärnskada, som uppkommit under prenataltiden, perinatalperioden eller de allra första levnadsåren. Källa: Svensk MeSH
Cervikalt diskbråck, cervikal radikulopati – Smärta, nedsatt känsel, nedsatt kraft och/eller nedsatta reflexer till följd av inklämning/irritation av en nervrot i den cervikala ryggraden. Källa: Medibas
Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg och “reumanacke” – Långvarig smärta i halsryggen med utstrålning i arm/hand/fingrar kan bero på degenerativa förändringar i halskotpelaren i form av benpålagringar (osteofyter) eller buktande diskar/diskbråck (cervical spondylos). Källa: Internetmedicin
Cervikogen huvudvärk – Cervikogen huvudvärk är ett gammalt begrepp som använts för att beskriva sjukdomstillstånd i nacken som ger upphov till huvudvärk. Källa: Internetmedicin
Densfraktur – Klassificering:

Typ 1: fraktur genom toppen av dens, ovan lig. Transversum.

Typ 2: fraktur genom basen på dens. Instabil.

Typ 3: fraktur som går ned i kotkroppen på C2 vilket medför större frakturyta och betydligt bättre läkningsmöjlighet. Instabil.

Källa: orto.nu
Ehlers-Danlos syndrom EDS – Bindvävsförändringar som påverkar leder, hud, blodkärl och inre organ. Överrörlighet i lederna, övertöjbar och mjuk hud samt sköra kärlväggar är vanliga och karaktäristiska symtom. Även tänder och tandkött kan vara påverkade. Källa: Socialstyrelsen
Facettluxation, halsrygg – Flexion-dislokationsfraktur. Ca 10 % av alla halsryggsskador. Vanligen instabil. Gäller såväl unilateral som bilateral facettledslux. Vid unilateral facettledslux är ryggmärgen vanligen inte påverkad men rizopati utifrån den påverkade nervroten är vanligt. Vid bilateral facettledslux presenterar sig ca hälften av patienterna med tetrapares eller tetraplegi. Kombinationsskada där den uni- eller bilaterala facettledsluxen ofta är kombinerad med skador på ligament, ledkapsel och diskar. Källa: Ortopedkollen
Fibromyalgi – Fibromyalgi är en smärtsjukdom som karakteriseras av långvarig utbredd smärtkänslighet i framförallt muskulatur, hud och leder samt ömhet vid beröring. Faktorer som regionalt smärtsyndrom, stressorer, trauma och infektioner kan föregå/trigga sjukdomen. Källa: Medibas
Frakturer i nedre halsryggen C3-C7 P.g.a. den stora variationen i biomekanik och anatomi med en olikartad uppbyggnad av övre och nedre halsryggen är klassificeringsproblematiken större för halsryggskador jämfört med thoracolumbala skador. I litteraturen har Cooper (-90) och Ducker (-84) föreslagit en enklare klassifikation av C3-C7 frakturer med uppdelning i typer av skador:

1. Flexion-dislokation -> Facettledsluxation

2. Flexion-kompression -> Kotkompression

3. Kompression-burst -> Burstfraktur +/- bakre skada

4. Extensionsskada -> Ren ligamentskada +/- mindre frakturer ex avulsionsfraktur

(5, Penetrerande skada -> Neurologi, ej säkert instabilitet)

Källa: Vårdgivarwebb för Region Östergötland
Grisels syndrom – Griselsyndrom är en sällsynt orsak till torticollis som innebär subluxation av atlanto-axiell led från inflammatorisk ligamentös slapphet efter en infektiös process i huvud och nacke, vanligtvis en retrofaryngeal abscess. Källa: Radiopaedia
Halsryggskador (med eller utan ryggmärgsskador) – Skada i halsryggen omfattar frakturer, luxationer och ligamentskador med eller utan neurologiska bortfall. Vanliga orsaker är trafik- eller fallolyckor. Källa: Internetmedicin
Hangman fraktur – Frakturer bilateralt i C2-bågarna. Uppkommer oftast i samband med hyperextensionsvåld, med eller utan samtidigt axial våld eller våld i sidled. Ex dykolyckor, fallolyckor eller vid trafikolycka där obältad slagit huvudet i framrutan. Utgör 4-7% av alla halsryggsskador.

Indelas i tre typer beroende på grad av stabilitet i kombination med felställning i två olika plan.

Typ 1-frakturen är vanligen stabil och kan behandlas med krage eller Haloväst i 8 veckor.

Typ 2-frakturen är instabil pga samtidiga ligamentskador. Behandlas med sträck, Haloväst eller op.

Typ 3-frakturen är instabil och kombinerad med facettledsluxation (-er). Behandlas med op med efterföljande behandling i krage i 8 veckor.

Källa: ORTOPEDKOLLEN
Huvudvärk cervikogen – Cervikogen huvudvärk är ett gammalt begrepp som använts för att beskriva sjukdomstillstånd i nacken som ger upphov till huvudvärk. Källa: Internetmedicin
Kotkompression – Kotkompression innebär att några av dina ryggkotor pressas samman genom att benen i ryggkotorna pressas ihop. Källa: 1177 Vårdguiden
Ledinstabilitet – Brist på stadga i en led eller ledprotes. Källa: Svensk MeSH
ME – ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för chronic fatigue syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom. Källa: 1177 Vårdguiden
Migrän – Migrän är attacker av intensiv huvudvärk som oftast pågår i ett halvt till ett dygn. Värken blir värre när du anstränger dig fysiskt och när du rör på huvudet. Det är vanligt att samtidigt må illa och att bli extra känslig för ljud och ljus. Migränattacker är nästan alltid ofarliga. Källa: 1177 Vårdguiden
Muskel- och skelettsjukdomar – Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet. Källa: Svensk MeSH
Normaltryckshydrocefalus, NPH – Normaltryckshydrocephalus (NPH) är ett förvärvat tillstånd med patologiskt förstorade hjärnventriklar och normalt eller bara lätt förhöjt intrakraniellt tryck. Klassisk symtomtriad: gångsvårigheter, demens, urininkontinens. Idiopatisk och sekundär form. Med kirurgisk behandling potentiellt (delvis) reversibel sjukdom. Källa: Medibas
MS – Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Om du har MS uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna och det gör att impulser inte kommer fram som de ska. Källa: 1177 Vårdguiden
Parkinson – Dopamin är en signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Vid Parkinsons sjukdom förstörs cellerna som tillverkar dopamin. Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. Källa: 1177 Vårdguiden
Radikulopati – Ett tillstånd där nervrötterna som lämnar ryggmärgen kommer i kläm och ger strålande smärtor, minskad muskelstyrka och nedsatt känsel i det område som nerven täcker (till exempel vid ischias). Orsaken till radikulopati kan vara en prolaps i en mellankotsskiva i ryggen eller förkalkningar i ryggen som trycker på nerver. Källa: Medibas
Reumatiska nacken – Källa: Ortobas
SCIWORA – Barn och vuxna med halsrygg trauma behöver inte ha synliga skelettskador på slätröntgen eller datortomografi men kan ha uttalade mjukdels/ligamenskador på MRT. Ej ovanligt med neurologiska bortfall. Källa: Vårdgivarwebb Region Östergötland
Spinal stenos – Spinal stenos innebär att nervrötter i ländryggen trycks eller kläms samman så att smärta uppstår. Ordet “stenos” kommer från grekiskan och betyder trång. “Spinal” betyder att ett tillstånd har att göra med ryggraden eller ryggmärgen.

Trycket mot nervvävnaden uppkommer vid olika fysiska aktiviteter. Besvären blir i regel mindre när man böjer ryggen framåt och värre när ryggen böjs bakåt. Besvären i benen utlöses eller blir värre när man går. Känseln och rörelseförmågan i benen kan också påverkas vid spinal stenos.

Källa: Svensk Ryggkirurgisk Förening
Spinalutskott fraktur- Källa: Ortopedboken
Spondylolys och spondylolistes – Spondylolys är en defekt i kotbågen utan glidning av ryggkotan. Spondylolistes är en framåtglidning av ryggkotan i förhållande till underliggande kotan. Källa: Medibas
TBI – Hjärnskador, traumatiska (TBI) – barn Källa: Internetmedicin
Torticollis – Ett symtomatiskt fenomen, inte ett sjukdomstillstånd, som yttrar sig som en stel och smärtande vridning av nacken. Oftast dras huvudet något mot ena sidan och vrids åt andra hållet. Den ofrivilliga sammandragningen kan bero på medfödda defekter, fysisk skada, inflammation, tumörer, nervfaktorer eller annat. Alla åldrar men vanligast hos barn och ungdomar. Vanligen atraumatisk eller i samband med hastig sidovridning av nacken. Källa: ORTOPEDKOLLEN
Ruptur av ligamentum transversum – Isolerad ruptur av ligamentet är mycket ovanligt. Utredes med CT där man kan påvisa benfragment vid ligamentfästet på atlas, Rtg med provokation för att påvisa instabilitet och MRT för att visualisera det rupturerade ligamentet. Skadan är instabil och rekommenderad behandling är Cl-C2 fixation med fusion. Källa: Vårdgivarwebb för Region Östergötland
Trauma/kontusion halsrygg – Tecken på skelettskada i halsrygg kan vara:

Smärta i nacke efter adekvat trauma

Blixt/elektrisk stöt eller liknande i överarm vid skadetillfälle

Medvetslöshet efter misstänkt trauma

Notera att muskler kan stabilisera nacken bra, patienten kan komma gående utan större besvär men ändå ha instabil skelettskada i nacke. Vid medvetslöshet stabiliserar inte musklerna vilket gör halsryggen mer känslig.

Källa: orto.no
Traumatisk spondylolistes ( Hangman fracture ) – Namnet “Hangman” härstammar ursprungligen från studier av personer som blivit avrättade genom hängning. Frakturerna uppkommer oftast genom hyperextensionsvåld i samband med trafikolyckor, Traumätisk spondylolistes utgör ca 4-7o/o av halsryggskador. De indelas i 3 typer beroende på stabilitet/instabilitet, vinkelfelställning och translationsfelställning (ant-post). Källa: Vårdgivarwebb för Region Östergötland